Welcome to Southeast Asia Consult & Resource Co.,Ltd.
sea-cr logo

Local time in Thailand

01 June 2023
Direct mail link: segschneider.karl@gmail.com

    SEA-C.R | Work sample / publications | Contact Us
 
 
Picture, maps and other aides
       
       Palm Oil
            a  Palm Oil Photos
            a  Cooperative Organization of the Oil Palm                    Planters in Krabi
            a  พื้นที่ปลูกปาล์มนำมัน กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร
        Renewable
            a  Koh Muk Photos
            a  Koh Pu Photos
        Tsunami
                 a  Tsunami Photos
             

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Palm Oil
   a แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2550 จ.สุราษฎร์ธานี
        (กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน)

   a แผนที่ป่าไม้ จ.สุราษฎร์ธานี
           (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาิติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี )
   a พื้นที่เป้าหมายโครงการเพิ่มศักยภาพปาล์มน้ำมัน  จ.กระบี่
        
(สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.กระบี่ )
   a สถานการณ์ป่าไม้ จ.กระบี่ ปี 51
        (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาิติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่
)
   a  แผนที่พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง สระแก้ว ปราจีนบุรี และ           ฉะเชิงเทรา ปี 48
        (กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน)
   a แผนที่ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่

Saa - paper
    a  แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก : กระดาษสา

Tapioca
    a  แผนที่ด้านการเกษตรของ จ.ปราจีนบุรี
    a  ดิน และพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์น้ำมัน
Tsunami
    a  พื้นที่ 6 จังหวัดที่ประสบภัย สึนามิ
     a   ภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่ประสบภัยสึนามิ
    a  Tsunami Newspaper Clippings 2004-2008