Welcome to Southeast Asia Consult & Resource Co.,Ltd.
sea-cr logo

เวลาประเทศไทย

24 Febuary 2024
ติดต่อด่วน: segschneider.karl@gmail.com

    หน้าหลัก | ตัวอย่างงาน / สิ่งพิมพ์ | ติดต่อเรา
 
     
 
บริษัท ที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (ซี-ซี อาร์) เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบ
การณ์ในการปฏิบัติดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืนที่มีความซับซ้อนหลากหลาย เรา สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้ทั้งสาธารณะชนและหน่วยงานเอกชนทั่วไป
 
         
  ความมุ่งเน้นของเรา   วิสัยทัศน์  
 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรานั้น มุ่งเน้นในเรื่องพลัง
งานทดแทนและการให้คำปรึกษาเพื่อความยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวคิดและกลยุทธ์
ในการวางแผนและการพัฒนารวมทั้งมาตรฐานในการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาต
 
วิสัยทัศน์ของเราจะเป็นการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงและส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวด
ล้อมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักในเรื่องกระแส
โลกาภิวัตน์ ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรในการดำเนินการ
 
         
  ภาระกิจ   กลยุทธ์  
 
ภารกิจของเราคือการใช้หลักความเท่าเทียมเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเรา
จะให้ความช่วยเหลือจัดการในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนผล
กระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนและการจัดสรรทรัพยากรโดยเราจะให้
คำแนะนำการอำนวยความสะดวกการเป็นตัวกลางประสาน
ประโยชน์ รวมไปถึงการแนะแนวทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา

 
“การรับฟังโดยไม่นิ่งเฉย” เป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทโดย
เราจะรับฟังความต้องการของลูกค้าและข้อกังวลใจของผู้ที่
จะมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อจัดหาเครื่องมือการพัฒนาต่างๆ
อันจะ นำมาซึ่งผลดำเนินการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
 
         
    ภาคีความร่วมมือ.........................  
         
       
     
 
สงวนลิขสิทธ์© 2009. เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2552 ท่านมาชมเป็นลำดับที่ .blogspot visit counter
บริษัท ที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด 156 / 113  หมู่.10 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (66+) 53 810156  โทรสาร: (66+) 53 810805 อีเมล์: kse@sea-cr.com, segschneider.karl@gmail.com เว็บไซต์: www.sea-cr.com