Welcome to Southeast Asia Consult & Resource Co.,Ltd.
sea-cr logo

เวลาประเทศไทย

01 June 2023
ติดต่อด่วน: segschneider.karl@gmail.com

    หน้าหลัก | ตัวอย่างงาน / สิ่งพิมพ์ | ติดต่อเรา
 

บริการของเรา :

  การพัฒนาแผนงาน และดำเนินโครงการต่างๆ
โดยเราจะดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดโดยผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามหลักการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์รวมถึง
มาตรฐาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
  การติดตามผลการดำเนินงาน (ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ)
เพื่อที่จะทำให้เกิดมั่นใจในการนำแผนงานไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ อย่างราบรื่น
 
  การอำนวยความสะดวกและการเป็นตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ย
เราจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่าจ้างดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง  เพื่อให้บรรลุ ในเป้าหมายของโครงการและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 
  การวางแผนกลยุทธ์
เป็นไปเพื่อการจัดหาเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีความยั่งยืนและมาตรฐานในการผลิตตั้งแต่ต้นในโครงการการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพหรือปรับใช้กับพืชที่ใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่มีอยู่ให้เหมาะสม
 
  การตรวจสอบมาตรฐานเบื้องต้นและการประเมินผลกระทบทางสังคมและ สิ่งแวดล้อม
การบริการนี้มีไว้สำหรับนักลงทุนในการที่จะรู้ถึงโอกาสและความเสี่ยงในการ กำหนดที่ตั้งของโครงการให้ผ่าน การตรวจสอบมาตรฐาน และ / หรือ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบทางสังคม  การตรวจสอบสำหรับการพิจารณาเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
 
  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (เฉพาะในประเทศไทย)
ทำงานร่วมกับทีมผู้มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยของไทยและต่างประเทศ โดยเรา จัดหาและติดต่อกับผู้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและกฎข้อบังคับของไทย
 
  a บริการเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม  
  a บริการอื่นๆ